หางานฝ่ายผลิต มีประสบการณ์ตรงทางด้านสายงาน

หางานฝ่ายผลิต การผลิต (production) เป็นกระบวนการแปรรูปทรัพยากรการผลิต คุณภาพ (Quality) เป็นวัตถุประสงค์หลักของการผลิตที่สำคัญที่สุด เพราะการที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ย่อมต้องการสิ่งที่ตรงกับความคาดหมายของเขา หรือถ้าได้ในสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหมายก็ยิ่งพอใจมากขึ้น คุณภาพครอบคลุมความหมายถึงประโยชน์ใช้สอย รูปร่างลักษณะที่ดึงดูดใจ คุณค่าทางจิตใจที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมในการจัดจำหน่ายแก่ลูกค้า โดยผู้ผลิตต้องพยากรณ์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่นต้องประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ หางานฝ่ายผลิต เพราะมันจะเกี่ยวกันกับความรู้สึกไว ไม่เฉพาะแต่เวลาที่ตัดสินใจเท่านั้น แต่จะรวมทั้งพฤติกรรของบุคคลในแต่ละวันอีกด้วย ทักษะในเรื่องคนมิได้เป็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว โดยไม่ให้มีจำนวนมากหรือน้อยจนเกินไป ตลอดจนควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม  ผลิตภาพ (Productivity) เป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งของการบริหารการผลิต เพราะผลิตภาพคือการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณของปัจจัยนำเข้าและปริมาณของผลผลิต ปัจจุบันการขยายตัวของธุรกิจจากการผลิตเข้าสู่สังคมบริการ ทำให้มีการประยุกต์หลักการของการจัดการผลิตกับงานด้านบริการ ซึ่ง หางานฝ่ายผลิต เราจะเรียกการผลิตในหน่วยบริการว่า “การดำเนินงาน (operations)” โดยที่แหล่งข้อมูลในการผลิตและการดำเนินงานขององค์การมีดังต่อไปนี้ ข้อมูลการผลิต การดำเนินงาน (production/operations data)  เป็นข้อมูลจากกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องแสวงหากำไรสูงสุด การใช้เทคโนโลยีช่วยในการขนส่ง

หางานฝ่ายผลิต
หางานฝ่ายผลิต

หางานฝ่ายผลิต เพื่อให้กระบวนการขนส่งวัตถุดิบในการผลิตรวดเร็วขึ้น หรือขนส่งสินค้าและบริการไปถึงผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นผลตอบแทนต่อการทำงาน และกำไรของธุรกิจที่สมเหตุสมผลนั้น การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการขายสินค้าและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ โดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคสามารถศึกษารายละเอียดของสินค้าได้มากขึ้นหรือสามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ รวดเร็ว เช่น การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานเพื่อจัดเก็บเอกสารหรือค้นหาข้อมูล หางานฝ่ายผลิต ก็เป็นรางวัลที่สังคมมอบให้กับองค์กรธุรกิจเพื่อเป็นการตอบแทนที่ธุรกิจได้ปฏิบัติตามพันธกิจ และให้สิ่งที่ดีกับสังคม ซึ่งจะแสดงภาพปัจจุบันของระบบการผลิตของธุรกิจว่ามีประสทธิภาพมากน้อยเพียงใด กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลกำไรขององค์กรธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ที่เน้นที่การสำรวจและแก้ไขจุดบกพร่องภายในองค์กรธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับผู้คนที่ทำงานด้วย ทักษะนี้จะแสดงออกมาด้วยความเข้าใจของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งรับรู้ความเข้าใจของคนอื่นเช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและลูกน้องโดยดูจากการประพฤติปฏิบัติ  การใช้เทคโนโลยีช่วยในการโฆษณาสินค้าและการให้บริการ ซึ่ง หางานฝ่ายผลิต กลยุทธ์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำ และเพื่อการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในยุคที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง และมีปัญหาอย่างไรในการดำเนินงาน

ซึ่ง หางานฝ่ายผลิต จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคต โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจจะต้องรู้ว่าจะสามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนได้อย่างไร ซึ่งหลักการลดต้นทุนที่สำคัญก็คือ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด ทำให้ปริมาณน้อยลง หรือตัดงานที่ไม่จำเป็นออกไป โดยการเปรียบเทียบจากผู้ขายหลายราย หลายสถานี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการผูกขาด อาศัยส่วนลดราคาโดยการสั่งซื้อคราวละปริมาณมากๆ เพื่อที่จะได้ส่วนลดมาก เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบกับราคาที่อ้างอิงจากที่ต่างๆ เพราะราคาวัตถุดิบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทักษะในทางเทคนิคนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับ “สิ่งของ” (ขบวนการผลิต) แต่ทักษะในเรื่องคนนั้น หางานฝ่ายผลิต ข้อมูลสินค้าคงคลัง (inventory data) บันทึกปริมาณวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่เก็บไว้ในโกดัง การลดต้นทุนต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า และการบริการที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทำให้องค์การธุรกิจขาดความคล่องตัวในการดำเนินงานและเสียโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์กับองค์การได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพเกินความจำเป็นต้องทิ้งของเสียมากทำให้ต้นทุนสูง ก็เปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่พอเพียงเข้ามาทดแทน ซึ่ง หางานฝ่ายผลิต ควรเลือกของทดแทนที่มีราคาถูกกว่า โดยมีแนวทางสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยผู้จัดการต้องพยายามจัดให้มีสินค้าคงคลังในปริมาณไม่เกินความจำเป็นหรือขาดแคลนเมื่อเกิดความต้องการขึ้น เพิ่มปริมาณการขายสินค้า

ซึ่ง หางานฝ่ายผลิต ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งอาจเน้นไปที่การขายภายในประเทศ และส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ ข้อมูลจากผู้ขายวัตถุดิบ (supplier data)  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ การขยายงานก็จะมีปัญหาอย่างมาก การใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบสินค้า ช่วยให้มีการคิดค้นหรือประดิษฐ์รูปแบบของสินค้า ทำให้ได้สินค้าและบริการที่มีรูปแบบใหม่ๆ หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อได้ตามความต้องการและพึงพอใจมากที่สุด คุณสมบัติ และราคาวัตถุดิบ ขึ้นราคาสินค้า ซึ่งควรคำนึงถึงราคาในตลาดคู่แข่งขัน ความศรัทธาของลูกค้าที่มีต่อภาพพจน์สินค้า และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของทางราชการด้วย หางานฝ่ายผลิต ตลอดจนช่วงทางและต้นทุนในการลำเลียงวัตถุดิบ ทักษะทางเทคนิคเป็นที่ต้องการมากที่สุด โครงการฝึกอบรมอาชีพและการฝึกงานโดยการทำจริงๆส่วนใหญ่มักจะเป็นการพัฒนาทักษะทางเทคนิคที่กล่าวถึงนี้ ปัจจุบันการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic data interchange) หรือที่เรียกว่าช่วยให้การประสานงานระหว่างผู้ขายวัตถุดิบ ลดต้นทุนคงที่ในส่วนที่เป็นโสหุ้ยการผลิต โดยศึกษาและตัดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป ธุรกิจ และลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น การดูแลผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างอาจดูแลไม่ทั่วถึง ทักษะทางเทคนิคเป็นทักษะที่เราคุ้นเคยมากที่สุด หางานฝ่ายผลิต เพราะเป็นรูปธรรมและในยุคสมัยของความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนี้  ข้อมูลแรงงานและบุคลากร (labor force and personnel data) ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานในสายการผลิตและปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งพนักงานและผู้รับเหมา

ซึ่ง หางานฝ่ายผลิต จะเป็นประโยชน์ในการจัดบุคลากรให้สอดคล้องกับงาน ขณะที่ข้อมูลภายนอกเกี่ยวกับตลาดแรงงานจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและจัดหาแรงงานทดแทน ถ้าจะใช้การจัดแผนกงานตามหน้าที่ก็จะทำให้แต่ละแผนกมีงานมากเกินไป เป็นการพัฒนาให้มีผู้เชี่ยวชาญและความชำนาญในการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม และการกำหนดอัตราค่าจ้างอย่างเหมาะสม ลดต้นทุนโดยไม่ทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า หรือบริการลดลงหรือไม่ทำให้คุณภาพต่ำลง จะต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดและการบริการที่ดีที่สุด จะต้องแสวงหาโอกาสในการลดต้นทุน องค์การธุรกิจผลิตสินค้าหลายอย่าง หางานฝ่ายผลิต ลดต้นทุนโดยเน้นระดับการบริการที่พอเหมาะพอดีกับความพึงพอใจของลูกค้า ต้องมีการตั้งเป้าหมายของการลดต้นทุนให้ชัดเจนด้วย ดังเช่น การกำหนดเป้าหมายว่า จะต้องเป็นที่หนึ่งในประเทศหรือในอาเซียนหรือในโลก กลยุทธ์องค์การ (corporate strategy)  การจัดแผนกแบบนี้มักจะใช้ในการจัดแผนกงานขององค์การธุรกิจขนาดใหญ่มีกระบวนการในการปฏิบัติงานซับซ้อน นอกจากนโยบายลดต้นทุนแล้วการที่จะลดต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ หางานฝ่ายผลิต แผนกลยุทธ์ขององค์การจะเป็นแม่บทและแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การผลิตแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ