วางระบบดำเนินงาน จัดหางาน (Recruitment agency service) จัดหาคน ให้ตรงกับอาชีพและคุณสมบัติ

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการเพ้นหาบุคลากรคุณภาพเข้าทำงานนั้นยากเย็น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาบริษัท จัดหางาน การสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านนั้น มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน บางทีอาจจะต้องใช้บริการของบริษัทจัดหางาน (Recruitment agency service) วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าที่สุด เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน บริษัท จัดหางาน เหล่านี้จะเป็นตัวกลางในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ติดต่อประสานงานทุกกระบวนการ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดไม่ถูกหลอกลวง ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกรมการ จัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คัดกรองเบื้องต้น ให้คำปรึกษาต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้องค์กรมีโอกาสได้คนที่ต้องการ วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน ตลอดจนคนที่มีศักยะภาพมาร่วมงานด้วยได้ พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับ และคุ้มค่ากับการสรรหามากที่สุดด้วย นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง

บทบาทหน้าที่การทำงานของบริษัท จัดหางาน

1. จัดหางาน มีความเชี่ยวชาญในการสรรหาบุคคล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานอาชีพ และอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทจัดหางานในเมืองไทยนั้นมีอยู่มากมาย ตั้งแต่บริษัทของคนไทยเอง ไปจนถึงบริษัทใหญ่จากต่างชาติ ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน แต่ละที่ต่างก็มีองค์ความรู้, วิธีการสรรหา จัดหางาน, ตลอดจนอาจเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกันด้วย ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ฉะนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ควรจะศึกษาข้อมูลของแต่ละบริษัทให้เป็นอย่างดี เลือกงานที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของเราได้อย่างถูกต้อง

2. จัดหางาน มีฐานข้อมูลของผู้สมัครที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ จัดหางานที่ดีควรมีความชำนาญงานและมีประสบการณ์สูง ศึกษาถึงจุดเด่น จุดด้อย ข้อแตกต่างของแต่ละบริษัทว่าเป็นอย่างไร จุดแข็งของบริษัท จัดหางาน คือ มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มของผู้สมัครงานมากกว่าการที่บริษัทส่วนใหญ่ประกาศรับสมัครเอง เราได้ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจัดหางานในเมืองไทย ทำให้โอกาสที่จะได้คนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการมีสูงขึ้นมาก ทำให้สามารถเลือกคนที่ดี เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรระดับบริหารมากเป็นพิเศษ มีประสบการณ์สรรหามานาน โดยทางบริษัทจัดหางานจะช่วยคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

3. จัดหางาน แนะนำจุดดี จุดเด่น จุดด้อย ของผู้สมัครได้ดี รวมถึงมีการทำการทดสอบเบื้องต้นให้แล้ว ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรใหญ่ๆ มากมาย โดดเด่นแตกต่างจากคนอื่น เป็นการประหยัดเวลาในการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ต้องการออก เชี่ยวชาญในการสรรหางานด้านนี้เป็นพิเศษเพราะมีประสบการณ์สรรหาบุคลากร ทำให้หลายบริษัทยอมเสียค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวก การสมัครงานและการลาออกเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดในโลกของการทำงาน และได้คนที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร ทางสำนัก จัดหางาน มีงานมาแนะนำเราก็ต้องไปสมัครและสัมภาษณ์ด้วย บริษัทจัดหางานจึงมีตำแหน่งงานที่น่าสนใจมากมายรอคุณอยู่

4. จัดหางาน ช่วยคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานหรือความรู้สึกระหว่างกัน ดังนั้นการสมัครงานกับเราจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้งานที่เหมาะกับคุณ เน้นงานที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งจะปรับระบบการทำงานการจับคู่งาน เนื่องจากที่นี่มีตำแหน่งงานมากมายหลากหลายบริษัทให้คุณเลือก สถานประกอบการเข้ามาค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ ข้อดีสำหรับผู้สมัครคือมีโอกาสได้รับเงินเดือนหรือสวัสดิการ และถูกคัดกรองงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ก่อนที่จะถูกส่งไปสัมภาษณ์ รวมถึงเพิ่มในเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลผู้สมัครงานที่มาจากการจบฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท จัดหางาน จะต้องคัดกรองกันแบบเข้มข้น เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะเก็บค่าบริการจากฐานเงินเดือนผู้สมัครหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการบริการ ผ่านระบบ Service ของกรมการจัดหางาน

5. จัดหางาน โอกาสสูงที่จะได้คนที่มีศักยะภาพมาร่วมงานกับองค์กร ผู้ประกอบการแน่นอนว่าจะต้องใช้จ่ายบริการหากใช้บริการเหล่านี้ แต่ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างการได้พนักงานที่มีคุณภาพในระดับที่คาดหวัง จะสมน้ำสมเนื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันนี้การหางานนั้นต้องใช้ทั้งความสามารถ คือกุญแจแห่งความสำเร็จของทุกงาน แรงกาย และแรงใจเป็นอย่างมากเพื่อที่จะไปแข่งขันกับคู่แข่งคนอื่นๆ ในทุกองค์กรเสมอ จึงมุ่งมั่นนำเสนอบริการ จัดหางาน และคนงานที่เหมาะสม จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ ให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ต้องการ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับคนหางานและผู้ประกอบการ

โอกาสที่จะได้คนที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท จัดหางาน ต้องการก็จะมากกว่าด้วย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการคัดสรรบุคคลากร ช่วยลดเวลาในการคัดเลือกใบสมัครที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ต้องการออก ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในทุกระดับทุกสาขาอาชีพ จะทำให้คุณได้งานแน่ถ้าคุณสมบัติถึงและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งที่คุณสมัคร จัดสรรคนตามแนวคิดเลือกคนให้เหมาะกับงาน เลือกงานที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของเราได้อย่างถูกต้อง เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี การให้บริการจัดหางานโดยรัฐข้อจำกัดด้านงบประมาณและอัตรากำลัง